KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CUỐI THÁNG 5 (Từ ngày 16/5 đến ngày 28/5)