VĂN BẢN TÀI LIỆU

  21-04-2021 14:01

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  09-03-2021 22:28

Công văn số 2052/SGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2020 của Sở DGĐT Quảng Nam về việc tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning bậc trung học năm 2020-2021.

  09-03-2021 22:24

Công văn số 410/SGDĐT-GDTrH ngày 08/3/2021 của Sở DGĐT tỉnh Quảng Nam về việc thông báo thời gian nộp bài dự thi thiết kế bài giảng E-Learning bậc trung học năm 2020-2021.

  25-02-2021 23:45

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  13-07-2020 15:17

Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp

Nội dung chi tiết
Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong các trường trung học cơ sở công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I  -  Mã số: V.07.04.10

2. Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số: V.07.04.11

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số: V.07.04.12