https://drive.google.com/file/d/1IXpARWEz03cmOAnBAxKGF2afKKUv_NlY/view?usp=sharing

  

     PHÒNG GD- ĐT THĂNG BÌNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 41/KH -TrPĐP                    Bình Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

 

                                                            KẾ HOẠCH

Ôn tập và kiểm tra học kỳ II, năm học 2020-2021

 

Thực hiện Công văn số 1502/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2020 của Sở GD&ĐT  Quảng Nam về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 142/PGDĐT, ngày 16/9/2020 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 707/SGDĐT-GDTrH, ngày 07/4/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc ôn tập và tổ chức kiểm tra HKII, năm học 2020-2021 cấp THCS;

Thực hiện hướng dẫn số 57  /PGDĐT, ngày 12  /04/2021 của Phòng GD-ĐT Thăng Bình về việc kiểm tra học kỳ II, năm học 2020-2021 cấp THCS.

Nay Trường THCS Phan Đình Phùng, xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra HK II, năm học 2020-2021 như sau:

1. Một số quy định chung của Sở GD-ĐT Quảng Nam

1.1. Các môn Sở GD-ĐT Quảng Nam ra đề kiểm tra

          - Khối lớp 9 gồm 9 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân

          - Khối lớp 6, 7, 8 gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

1.2. Hình thức đề kiểm tra

Đề kiểm tra cho các môn học theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn học theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh. Nội dung kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch dạy học từ tuần thứ 19 đến hết tuần 30 , đảm bảo đúng nội dung dạy học tại công văn 3280 của Bộ GD&ĐT

 - Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân: gồm 50% trắc nghiệm khách quan và 50% tự luận.

- Môn Ngữ Văn theo hình thức tự luận

- Môn Tiếng Anh (chương trình 7 năm): Kết hợp tự luận và trắc nghiệm, cụ thể như sau:Đối với các đơn vị , tổ chức kiểm tra đủ 4 kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ. Việc kiểm tra kỹ năng Nghe được thực hiện cùng lúc với đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ. Kiểm tra kỹ năng nói do đơn vị thực hiện vào buổi chiều cùng ngày kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết.

- Hình thức đề kiểm tra đối với các môn còn lại: Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện trên cơ sở  phù hợp với đặc điểm dạy học của từng môn học, từng địa phương tự xây dựng đề và kế hoạch kiểm tra.

 1.3. Cấu trúc đề kiểm tra

Xây dựng đề theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức độ nhận biết 50%, thông hiểu 30%, vận dụng 20% (Trong đó vận dụng cao từ 5% - 10%)

Đề kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.

1.4. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra thực hiện theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành từ tuần thứ 19 đến hết  tuần thứ 30 thực học (không kiểm tra các nội dung được hướng dẫn không dạy, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự đọc, khuyến khích học sinh tự học, khuyến khích học sinh tự làm)

1.5. Ra đề kiểm tra

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, có cơ sở đánh giá chung chất lượng dạy và học giữa các lớp, các trường trong toàn tỉnh, từng bước khắc phục hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và kiểm tra, đánh giá học sinh.

- Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề chung toàn tỉnh, các môn sau:

+ 9 môn học của khối 9, gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục Công dân.

+ 3 môn học của khối 6, 7, 8 gồm Toán, Văn, TiếngAnh

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình, giao cho các trường tự  ra đề kiểm tra học kỳ I các môn còn lại (Thực hiện đúng như đề kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo) như sau:

+ Cấu trúc đề kiểm tra theo 4 mức độ: Nhận biết 50%; Thông hiểu 30%; Vận dụng (20% (Trong đó, vận dụng cao  từ 5 % đến 10%)

+ Kết hợp trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)    và tự luận  (5,0 điểm)

          + Giới hạn chương trình: Từ tuần 19 đến hết tuần 30 thực học

          + Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ đề kiểm tra

 2. Một số hướng dẫn

2.1. Chấm bài và giấy làm bài kiểm tra

- Bộ phận chuyên môn chỉ đạo thực hiện việc làm phách, cắt phách trước khi chấm bài kiểm tra (các môn Sở GD-ĐT ra đề), đảm bảo nguyên tắc chính xác công bằng khách quan.

   - Đối với tất cả các môn do Sở GD-ĐT ra đề, học sinh làm bài  trên tờ giấy làm bài riêng do nhà trường phát

- Đối với các môn còn lại, do nhà trường ra đề, học sinh làm bài trực tiếp ngay trên tờ giấy in đề

2.2. Hướng dẫn khác

  - Các môn do trường ra đề, bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đúng như các môn do Sở GD&ĐT Quảng Nam ra đề

- Môn Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật và Công nghệ : Kiểm tra học kỳ I theo tiết học, giao do giáo viên bộ môn tự kiểm tra tuần 30& tuần 31 (Từ Thứ 6 23/04/2021 đến 29/4/2021)

 - Môn Tin 6,7,8,9: Giao cho Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán –Tin – Công Nghệ  chỉ đạo, họp bàn, phối hợp với giáo viên Tin của tổ để xây dựng cấu trúc, nội dung đề, thời gian kiểm tra, cách kiểm tra học kỳ II, …. cho phù hợp với sách giáo khoa đang sử dụng của từng khối lớp và thực tế hiện nay. Riêng môn công nghệ 9 giáo viên tổ chức kiểm tra theo tiết học từ 23/4 đến 28/ 4/2021.

- Các môn còn lại trường ra đề: Hóa 8; Sinh 6, 7, 8; Lý 6, 7, 8; Sử 6, 7, 8; Địa 6, 7, 8; Công dân 6, 7, 8. Giáo viên xây dựng ma trận bảng đặc tả để ra đề kiểm tra gồm đề A và đề B mức độ kiến thức của 02 đề tương đương nhau .

Kiểm tra theo đề chung của trường và lịch kiểm tra được kết hợp, xen kẽ với lịch của Sở GD-ĐT

Các môn giáo viên Trường ra đề kiểm tra:  Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo, thống nhất phân công người ra đề kiểm tra (gồm có: ma trận, bảng đặc tả, đề và đáp án phải khớp với nhau). Nộp ma trận, bảng đặc tả, đề và đáp án qua gmail cá nhân của  Phó Hiệu trưởng( ngocpdp1979@gmail.com)

Nội dung kiến thức, hình thức đề kiểm tra phải thống nhất của nhóm, tổ chuyên môn

Giáo viên bộ môn phải có trách nhiệm giao đề cương cho học sinh chậm nhất trong tuần 30 (Từ ngày 19/4/2021 đến 26/4/2021) và hướng dẫn cho học sinh ôn tập chuẩn kiến thức, kỹ năng trọng tâm, cơ bản của chương trình hiện hành (chú ý hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thời gian ôn tập theo tiết dạy trên lớp theo Thời khóa biểu vào tuần 30&31

Lưu ý:

 Đề kiểm tra phải được đánh vi tính, làm đúng theo mẫu hướng dẫn đã gởi ở gmail trường, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 và phải nộp đúng thời gian quy định.

Nếu bị chậm trễ, mất tiết do các nguyên nhân khách quan  thì thầy cô giáo tự linh động bố trí dạy bù cho kịp chương trình để học sinh kiểm tra học kỳ II theo giới hạn chương trình kiểm tra và hết chương trình học kỳ II. Nếu không bố trí dạy bù được thì báo cáo để lãnh đạo nhà trường sắp xếp.

II/ Lịch kiểm tra cụ thể như sau

1/ Một số môn kiểm tra không tập trung

- Sáng thứ 2 ngày (03/5) tiết chào cờ. Kiểm tra môn Công nghệ 6,7,8, và Tin học 9 GVCN  coi kiểm tra.

-  Sáng thứ 2 ngày (3/5) tiết 2 kiểm tra môn CD6,7,8. GV dạy tiết 2 coi kiểm tra, các tiết tiếp theo dạy học bình thường.

2/ Các môn còn lại kiểm tra theo lịch sau

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian

Phát đề

Tính giờ làm bài

 

Thứ 3

 

 

 

(27/4/2021)

 

 

 

Thứ 5

(29/4/2021

 

 

 

Sáng

Tiếng Anh 6

45 phút

7h25

7h30

Lịch sử 9

45 phút

8h45

8h50

Chiều

 

 

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Kiểm tra kỹ năng nói môn Anh 6, mở bì đề lúc 13h00

 

Anh 7

 

45 phút

 

7h25

 

7h30

      Vật lí 9

45 Phút

8h45

 

8h50

 

Kiểm tra kỹ năng nói môn Anh 7, mở bì đề lúc 13h00

 

Thứ ba

04/5/2021

 

 

Sáng

Địa 9

45 phút

7h25

7h30

Hóa 8

45 phút

7h25

7h30

GDCD 9

45 phút

8h45

8h50

Sinh 8

45 phút

8h45

8h50

Chiều

Toán 6

60 phút

13h25

13h30

      Địa 6

45 phút

    14h55

   15h00

Thứ tư

06/5/2021

Sáng

Họp hội đồng sư phạm đầu tháng 5 (7h30)

 

 

 

Thứ năm

6/5/2021

 

Sáng

Tiếng Anh8

45 phút

7h25

7h30

Vật lí 6

45 phút

7h25

7h30

Hóa 9

45 phút

8h45

8h50

Vật lý 8

45 phút

8h45

8h50

Chiều

Kiểm tra kỹ năng nói môn Anh 8, mở bì đề lúc 13h00

 

 

Thứ bảy

08/5/2021

 

Sáng

 

 

Chiều

Tiếng Anh 9

45 phút

7h25

7h30

Sử 7

45 phút

7h25

7h30

Toán 7

60 phút

8h45

8h50

Kiểm tra kỹ năng nói môn Anh 9, mở bì đề lúc 13h00

 

Thứ hai

10/5/2021

 

 

Sáng

Sinh9

45 phút

7h25

7h30

Sinh 7

45 phút

7h25

7h30

Văn 7

90 phút

8h45

8h50

Chiều

Ngữ văn 8

90 phút

13h25

15h30

Địa 8

45 phút

15h25

15h30

 

Thứ tư

12/5/2021

Sáng

Ngữ văn 9

90 phút

7h25

7h30

Sử 6

45 phút

7h25

7h30

Chiều

Toán 8

60 phút

13h25

13h30

Sử 8

45 phút

14h55

15h00

 

Thứ sáu

14/5/2021

Sáng

 

 

Toán 9

60 phút

7h25

7h30

Địa 7

45 phút

7h25

7h30

Lý 7

45 phút

8h45

8h50

Chiều

Ngữ văn 6

90 phút

13h25

13h30

Sinh 6

45 phút

15h15

15h20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ Nội dung  thực hiện như sau

Ôn tập và kiểm tra HK I.

* Tuần 30 (Từ ngày 19/4/2021 à 24/4/2021)

- Ôn tập HKI các môn: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật

-  Giáo viên bộ môn cho học sinh chép đề cương ôn tập của tất cả các môn học và hướng dẫn học sinh về nhà tự soạn, ôn tập

* Tuần 31 (Từ ngày 26/4/2021 à 30/4/2021)

- Giáo viên bộ môn vừa dạy hoàn thành chương trình và vừa ôn tập học kỳ I cho học sinh  (Trừ các môn đã ôn tập ở tuần 16 như: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, ). Kiểm tra một số môn theo lịch của sở và của trường.

- Kiểm tra học kỳ I các môn: Nhạc, Mỹ thuật, Thể Dục. Giáo viên bộ môn dạy tự tổ chức kiểm tra trong tiết dạy của tuần 30&31. Sau đó, nộp đầy đủ ma trận, bảng đặc tả, đề và đáp án đã kiểm tra cho Phó Hiệu trưởng lưu trữ

2. Nộp đề kiểm tra đáp án, ma trận các môn trường ra đề và đề cương

- Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề cương, ma trận, bảng đặc tả, đề kiểm tra và đáp án (Đề A và B, nên khác nhau nhưng mức độ kiến thức như nhau). Câu hỏi trắc nghiệm phải có 04 đáp án A, B, C, D. Các môn kiểm tra đề của trường, nộp matrận, đề kiểm tra được cả để ôn tập cho học sinh

- Hạn chót giáo viên bộ môn nộp: ma trận, bảng đặc tả, đề kiểm tra, đáp án các môn đề của trường và đề cương của tất cả các môn (Trừ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục), chậm nhất trong ngày 27/04

- Các môn đề kiểm tra của Sở thì giáo viên dạy có đề cương trọng tâm giao cho học sinh ôn tập và nộp đề cương cho Hiệu trưởng

- Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm bảo quản bài kiểm tra của học sinh, hồi phách, ghi điểm vào sổ điểm cá nhân, nhập điểm vào phần mềm Vnedu

   3. Các báo cáo nộp về Phòng GD&ĐT

-  Thực hiện theo yêu cầu của  Phòng GD & ĐT Thăng Bình.

Giao cho Đ/c Hay VT và Đ/c Thôi giáo viên Tin học xuất in đầy đủ sổ điểm lớp, đóng tập, ký khóa; hoàn thành đầy đủ các biểu mẫu thống kê, các loại hồ sơ có liên quan, chịu trách nhiệm nộp về Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình.

          Trên đây là kế hoạch ôn tập và kiểm tra  học kỳ II năm học 2020-2021 của trường THCS Phan Đình Phùng. Đề nghị bộ phận chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn nhóm bộ môn, giáo viên và các thành viên có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                        ( Đã ký)

- Lãnh đạo trường (Theo dõi, chỉ đạo);

- Tổ chuyên môn (Thực  hiện);

- Giáo viên, Văn thư (Thực hiện);

- Lưu VT, CM.                                                        Trương Văn Dưỡng