Tổ chức kiểm tra học kỳ I, chấm bài, vào điểm, báo cáo thống kê cuối học kỳ I theo quy định. - Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai dạy học chương trình học kỳ II. - Hoàn thành xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. - Họp cha mẹ học sinh cuối học kỳ I. - Tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện đợt 2 và tham gia các cuộc thi do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. - Đón đoàn kiểm tra chuyên ngành phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức kiểm tra học kỳ I, chấm bài, vào điểm, báo cáo thống kê cuối học kỳ I theo quy định.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai dạy học chương trình học kỳ II.
- Hoàn thành xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.
- Họp cha mẹ học sinh cuối học kỳ I.
- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện đợt 2 và tham gia các cuộc thi do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Đón đoàn kiểm tra chuyên ngành phòng Giáo dục và Đào tạo.