Sáng nay, chào cờ đầu tháng 4/2021, Liên đội tiếp tục tuyên truyền về vấn đề "Nói không với rác thải nhựa" và "Phòng, tránh tệ nạn học đường". Hướng các em học sinh có ý thức thật tốt, góp phần xây dựng con người văn minh trong thời kì mới.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'với cacsan phẩm nhựa và rác thải nhưa. Mang theo túi đựng có thể tải sử dụng để hạn chế nilon khi mua sắm Không dùng phẩm chăm SÓC thể có hạt nhưa" Dùng chai,lọ lọ thủy tinh để đựng đó thay cho chai, lọ nhựa Không dùng đổ dụng thực phẩm lam từ nhưa, đắc biệt nhưa mầu đen Chống rácthảinhựa bằng những hành độ»ng thiết thực nhất Ưu tiên mua sản phẩm đưng trong hộp giấy thay hộp nhưa Không dùng dung như dủa, muáng. nia, chai y háp...'