Hành trang số là nền tảng sách điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sứ mệnh mở ra kho tri thức rộng lớn và hỗ trợ việc học tập trực tuyến.

1. Hướng dẫn chọn và kích hoạt sách điện tử

Hướng dẫn sử dụng hành trang số

Hướng dẫn sử dụng hành trang sốHướng dẫn sử dụng hành trang sốHướng dẫn sử dụng hành trang sốHướng dẫn sử dụng hành trang sốHướng dẫn sử dụng hành trang số

Hướng dẫn sử dụng hành trang số

Hướng dẫn sử dụng hành trang số

2. Hướng dẫn sử dụng luyện tập Hành trang số

Hướng dẫn sử dụng hành trang số

Hướng dẫn sử dụng hành trang sốHướng dẫn sử dụng hành trang số

3. Hướng dẫn sử dụng thư viện Hành trang số

Hướng dẫn sử dụng hành trang sốHướng dẫn sử dụng hành trang số