Có thể là hình ảnh về 14 người, trong đó có Trịnh Thủy, Trương Thị Hồng Phương, Dung Nguyen, Hồ Thôi và Lê Thủy, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Võ Kim Loan, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Võ Kim Loan, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Võ Kim Loan, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Võ Kim Loan, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Võ Kim Loan, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 16 người, trong đó có Hồ Thôi, Lê Thủy, Trương Thị Hồng Phương, Tinh Truong Thi Hoai, Liên Kim, Trịnh Thủy và Võ Kim Loan, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Liên Kim, mọi người đang đứng, cây và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 8 người, trong đó có Liên Kim, Lê Thủy, Dung Nguyen và Võ Kim Loan, mọi người đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'NG GIÃO DỰCVÀ ĐÀO TẠO HUYÊN THÀNG BÌNH TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG'Có thể là hình ảnh về Liên Kim và Lê Thủy, mọi người đang đứng, ngoài trời và tượng đài