PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /KH- TrPĐP

Bình Minh, ngày       tháng 11 năm 2016

 

 

                           KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016-2021

 

          Trường THCS Phan Đình Phùng được thành lập từ năm 1999 theo Quyết định số 11/QĐ-GD- ĐT, ngày 19/8/1999 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam. Sau 15 năm thành lập và phát triển,nhà trường đã từng bước ổn định, duy trì các hoạt động dạy và học.

          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2021 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển theo yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2021 và theo tinh thần Nghị quyết đại hội XI của Đảng "Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam" để đáp ứng công cuộc đổi mới phát triển nhanh kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

I. Tình hình nhà trường.

1- Môi trường bên trong:

1.1. Điểm mạnh.

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

- Tổng số CB GV NV:

- Biên chế: 40; Trong đó: CBQL-TPT: 04, GV: 32, NV:4.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có  trên  80% trên chuẩn.

- Trong lộ trình về đội ngũ CBQL,GV,NV đảm bảo các hoạt động chung của nhà

trường trong từng năm học và giai đoạn, thuận tiện đê trển khai các nhiệm vụ của năm học.

- Công tác tổ chức quản lý của BGH năng động, sáng tạo: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và lãnh đạo địa phương, nhân dân, CMHS trong địa bàn xã

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: Nhiệt tình,có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

* Chất lượng học sinh: Thực hiện sự phát triển mạng lưới trường lớp

 Số học sinh từng năm theo kế hoạch phát triển được phòng giáo dục

phê duyệt hằng năm.( Có minh chứng đính kèm)

  * Về cơ sở vật chất

+ Phòng học: 14 phòng.

+ Phòng thực hành: 2

+ Phòng nghe nhìn: Đang chờ đầu tư

+Phòng thiết bị: 01

+ Phòng Thư viện: 02 

+ Phòng Tin học: 01-  với 25 máy

+ Phòng Y tế và công đoàn 01

+ Phòng hiệu bộ và chức năng: 05.

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên CSVC chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh, phòng học bộ môn còn thiếu; nhiều trang thiết bị chưa đầy đủ).

*Thành tích ( Phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua sau)  

Tổ chức

Danh hiệu thi đua

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Chi bộ

TSVM

TSVM

TSVM

TSVMXS

TSVMTB

Nhà trường

TỐT

TIẾN TIẾN

TIÊN TIẾN

TIÊN TIẾN

TIÊN TIẾN

Công Đoàn

VM

VM

VM

VMXS

VM

ĐTNTP-NGLL

LĐVM

LĐM

LĐM

LĐM

LĐM

CBGV

CSTĐ: 06

CSTĐ: 05

CSTĐ: 5

CSTĐ: 05

CSTĐ: 4

 

2. Điểm hạn chế.

- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:

+ Điều kiện về nguồn lực chưa đảm bảo cho mọi hoạt động.

+Quản lý phối hợp giáo dục đạo đức học sinh còn hạn chế

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một vài giáo viên tiếp cận việc đổi mới phương pháp và ứng dụng CNTT còn hạn chế. 

- Chất lượng học sinh:  nhiều em chưa có ý thức học tập cao

- Cơ sở vật chất:  Chưa đồng bộ,phòng học bộ môn chưa có, còn thiếu nhiều trang thiết bị dạy học. Phòng đa chức năng còn thiếu.Nhà trường đã xây dựng được lối đi nội bộ, bồn hoa cây cảnh sân trường, cổng trường.

3. Thời cơ.

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể trong địa phương trong nhiệm kì này.

Được Phụ huynh và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh.

Đa số học sinh ngoan, có khát vọng vươn lên.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, đạt độ chín về chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.

4. Thách thức.

- Cơ sở vật chất-kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy học hiện nay.

- Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục với ý thức, động cơ học tập;  sự quan tâm của cha mẹ học sinh, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng của một số  giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Các tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập học đường đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Tập trung nâng cao chất lượng để tự đánh giá chất lượng giáo dục hằng năm. Phấn đấu đến cuối năm 2020 đề nghị đánh giá ngoài.

- Xây dựng văn hoá Nhà trường, xây dựng nhà trường đạt “Trường học thân thiện học sinh tích cực”

- Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung phụ đạo học sinh yếu kém. Phấn đấu đạt được trường có chất lượng cao. Tập trung giữ được mức 5 trong các năm từ 2017 đến 2020.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đủ “tâm” và “tầm” để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác.

- Từng bước tu sửa, nâng cấp, xây dựng và mua sắm mới cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục.

- Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

II. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI  VÀ TẦM NHÌN:

1. Sứ mệnh:

          Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết tài năng của mình.

2. Các giá trị cốt lõi:

- Tinh thần đoàn kết

- Khát vọng vươn lên

- Tinh thần trách nhiệm

- Tính sáng tạo

- Tính trung thực

- Lòng tự trọng

- Tình nhân ái

         -  Sự hợp tác

3. Tầm nhìn:

     Từng bước phát triển toàn diện chất lượng giáo dục toàn diện nhà  trường xếp vào tốp 10 của giáo dục THCS trên toàn huyện.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu:

1.1. Các mục tiêu tổng quát

-Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục theo hướng , tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

Phấn đấu đến năm 2020, trường THCS Phan Đình Phùng nằm trong tốp  giữa của toàn hệ thống các trường THCS trong toàn huyện.

1.2. Các mục tiêu cụ thể

+ Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm cuối năm 2020, Trường THCS Phan Đình Phùng được Sở GD-ĐT Quảng Nam công nhận đạt kiểm định chất lượng ở mức 2.

+ Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2020, Trường THCS Phan Đình Phùng phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện xây dựng CSVC đạt chuẩn theo quy định.

+ Mục tiêu dài hạn: Sau năm 2020, Trường THCS Phan Đình Phùng phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

- Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định,từng bước phát triển và được xếp vào tốp 10 của huyện Thăng Bình.

- Duy trì được công tác trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng ở mức 2 phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục

- Tạo cảnh quan sư phạm ngày càng khang trang sạch đẹp.

2. Chỉ tiêu:

          2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 100%.

- 100% CB-GV –NV sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụngCNTT trong giảng dạy và công tác.

- Có trên 30% số tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Phấn đấu mỗi năm có các sản phẩm ELN, sáng tạo khoa học kĩ thuật.

2.2. Học sinh

- Qui mô:Theo kế hoạch phát triển hằng năm.

+ Phát triển lớp học: giữ vững ổn định từ 12  lớp  trở lên

+ Học sinh: Theo kế hoạch phát triển hằng năm

+ Tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 1% hằng năm.

- Chất lượng học tập:

+ Trên 60% học lực khá, giỏi (25% học lực giỏi)

           + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 5% ; không có học sinh kém.

           +  Tỉ lệ xét TN THCS đạt 100 %.

+ Thi học sinh giỏi:

. Cấp Huyện có khoản 40- 60% HS dự thi đạt giải.

. Cấp tỉnh phấn đấu có học sinh tham gia đội tuyển của huyện.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

+ Chất lượng đạo đức: 99% hạnh kiểm khá, tốt.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Xây dựng mới 01 thư viện tiến tiến, 2 phòng bộ môn, mua sắm trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng chức năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại phù hợp với chương trình phổ thông mới.

- Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

 

3. Phương châm hành động :

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường theo từng bước một chậm nhưng phải chắc và ổn định.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chung

- Tuyên truyền trong CBCCVC và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ,giáo viên, nhân viên trong trường theo các nội dung của kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể và cộng đồng.

-Phát huy nội lực đồng thời huy động nhiều nguồn lực để phát triển nhà trường.

2. Các giải pháp cụ thể

a) Thể chế và chính sách:

- Hoàn thiện hệ thống các quy định, nội quy, quy chế về mọi hoạt động trong nhà trường đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất toàn diện của Chi bộ đảng, sự lãnh đạo quản lý nhà nước của Ban giám hiệu sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

b)  Tổ chức bộ máy:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBCCVC phù hợp với yêu cầu giảng dạy, công tác.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong nhà trường.

c) Công tác đội ngũ :

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc, từng bước bố trí cán bộ trẻ có năng lực giữ các chức vụ chủ chốt để chuyển giao quyền lực  giữa các thế hệ CBGV .

- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các chuẩn nghề nghiệp, tiêu chí, hiệu quả công tác được giao và sự đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ GV đầu đàn, cán bộ GV trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

 

d) Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

- Tập trung nâng cao chất lượng học sinh giỏi mang tính bền vững.

e) Cơ sở vật chất:

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng CSVC nhà trường đảm bảo đúng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn,  khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao của HS

- Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet.

f) Kế hoạch - tài chính:

- Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng tổ chuyên môn và  nhà trường.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu chi.

- Tham mưu với hội Cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh học sinh.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.

- Tham mưu xây dựng các phòng học bộ môn, phòng đa chức năng

g) Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Khai thác có hiệu quả website của trường. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… Khuyến khích giáo viên  tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường. Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

V. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, Cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2016-2017: Phấn đấu đạt chuẩn chất lượng giáo dục duy trì tập thể trường tiên tiến

- Giai đoạn 2: Từ năm 2017-2019: Nâng cao chất lượng giáo dục, toàn diện chú trọng giải pháp nâng cao đội tuyển học sinh giỏi học sinh năng khiếu. Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo điều kiện tối thiểu về trường đật chuẩn.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2019-2020: Tiếp tục giữ vững và nâng cao thành tích nhà trường. Hoàn thiện khâu cuối cùng trong công tác xây dựng trường đat chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Đối với Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng các chuyên đề, kế hoạch  phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 

8- Đối với học sinh:

Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề.

Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

9. Hội cha mẹ học sinh

- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh  tình trạng phụ huynh“khoán trắng” cho nhà trường.

10. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triễn nhà trường.

11. Kiến nghị với các cơ quan hữu trách:

- Đối với  Phòng giáo dục – đào tạo và UBND Huyện :

+ Phê duyệt kế hoạch chiến lược và chỉ đạo nhà trường  trong việc thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch, các hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục trên phạm vi toàn huyện.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

+ Đầu tư nguồn lực tài chính giúp nhà trường xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học.

- Đối với chính quyền địa phương và Hội CMHS:

+Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục tại địa phương.

+Tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về kế hoạch phát triển giáo dục tại địa phương từ đó huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nhà trường.

+Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng trường lớp cho nhà trường để thực hiện kế hoạch chiến lược.

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                            Trương Văn Dưỡng

Nơi nhận:

- PGD&ĐT;

- Đ.Ủy-HĐND - UBND xã;

- Các bộ phận trong trường;

- CBVC;

- Lưu VT.

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                            

 

                                   PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO