PHÒNG GD - ĐT  THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số:        /KH -TrPĐP

         Bình Minh, ngày      tháng 12 năm 2020.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020-2025 TẦM NHÌN 2030

 

Trường THCS Phan Đình Phùng tọa lạc tại thôn Tân An, xã Bình Minh, trên tuyến đường Thanh niên ven biển, Nhà trường được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-GDĐT, ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Giám Đốc Sở GDĐT Quảng Nam. Nhà trường có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu giáo dục ở bậc THCS cho con em nhân dân xã Bình Minh, cùng với các trường trong địa bàn thực hiện nhiệm vụ phổ cập THCS và phát triển giáo dục toàn diện.

Trải qua chặng đường hơn 20 xây dựng và phát triển, Trường THCS Phan Đình Phùng đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí của địa phương. Đội ngũ giáo viên không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ đào tạo và tay nghề, số lượng học sinh giỏi cấp huyện luôn được nâng cao và ổn định, chất lượng xếp loại 2 mặt, tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp và vào học tại các trường THPT công lập đảm bảo .

Cơ sở vật chất  đã từng bước hoàn thiện, nhiều năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến; Công đoàn nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đội TNTP Hồ Chí Minh là những tổ chức luôn luôn đạt vững mạnh, Chi bộ nhà trường liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2019 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường đang từng bước tiếp tục vươn lên để khẳng định vị thế của mình, phấn đấu phát triển toàn diện, là địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương và học sinh.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 đến 2025 tầm nhìn 2030, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển. Là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển của trường THCS Phan Đình Phùng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng, của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Từng bước xây dựng và phát triển nhà trường theo phương châm “Kỷ cương, chất lượng, nhân văn và phổ cập”.

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

1. Đặc điểm tình hình chung

1.1. Môi trường bên trong:

(1)  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

       -  Số lượng : 34

       + Trong đó: CB quản lý: 03; Giáo viên: 25; Nhân viên: 05; TPT :01

       - Chất lượng đào tạo:

+ Giáo viên:  đạt chuẩn đào tạo: 21. Chưa đạt chuẩn 04

+ Nhân viên: Đại học: 01; Cao đẳng 01; Trung cấp: 02

          (2) Học sinh:

  • Tuyển sinh vào lớp 6: Đạt 100%
  • Hiện tại toàn trường có 483  học sinh.
  • Biên chế thành 12 lớp trong đó :

+ Khối 6:  136    học sinh, 3 lớp

+ Khối 7:  107     học sinh, 3 lớp

+ Khối 8:  108     học sinh, 3 lớp

+ Khối 9:  132       học sinh, 3 lớp

-   Toàn trường bình quân 40,25  học sinh/ lớp.

Công tác phổ cập THCS và phổ cập giáo dục Trung học: Đạt mức 3

(3) Điểm mạnh:

- Công tác quản lý: Lãnh đạo nhà trường có trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý, nhiệt tình, tâm huyết sự nghiệp giáo dục, có tầm nhìn, phương pháp làm việc năng động, khoa học, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Tham mưu tốt với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong công tác xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Luôn gương mẫu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ và được cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân địa phương tin tưởng.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên được cơ cấu cơ bản đồng bộ theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo; phần lớn có trình độ đào tạo đạt chuẩn, có nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục; nhiệt tình,có  trách nhiệm cao trong công tác, yêu nghề,gắn bó với học sinh và có uy tín cao đối với học sinh, phụ huynh.

 (4) Điểm yếu:

-  Hầu hết cha mẹ học sinh làm nghề biển, ít có điều kiện quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của học sinh, hầu như khoán trắng cho nhà trường;

-  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Trình độ năng lực công tác chưa được đồng đều, một vài giáo viên năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm còn hạn chế, đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả chưa cao;

-  Sỹ số học sinh quá đông ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật tương đối đầy đủ, song còn thiếu đồng bộ trang bị bên trong còn thiếu nhiều.

1.2. Môi trường bên ngoài:

(1)  Thời cơ:

-  Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, yên tâm công tác, có lập trường bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt;

-  Nhà trường có truyền thống xây dựng các hoạt động phong trào thi đua yêu nước  và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục;

-  Nhà trường từng bước tạo đươcvj uy tín  đối với học sinh, phụ huynh và nhân dân .

(2) Thách thức:

- Chất lượng giáo dục đào tạo đòi hỏi ngày càng cao,  Cơ sở vật chất - kỹ thuật vẫn chưa đảm bảo so với yêu cầu đổi mới  giáo dục.

- Một vài giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ hội nhập Quốc tế, đội ngũ nhân viên thiết bị, thư viện là hợp đồng không được đóng BHXH nên chưa thật sự an tâm công tác.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khả năng làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tự bồi dưỡng, tự vươn lên của cán bộ giáo viên, nhân viên.

 (3) Các vấn đề ưu tiên:

-  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, chú trọng bồi dưỡng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác;

-  Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại  hóa, phù hợp với  mục tiêu giáo dục đào tạo;

-  Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mỗi học sinh, xây dựng nền nếp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo;

-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý;

-  Giáo dục các kỹ  năng sống cho học sinh, giáo dục ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng;

-  Thực hiện nghiêm túc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo chu kỳ và áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường, của lãnh đạo nhà trường và giáo viên, học sinh.

II.  ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC.

1. Tầm nhìn: 

          - Từ năm 2020-2025: Giáo dục học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm, tự trọng, có năng lực tư duy độc lập, phấn đấu học tập suốt đời.

          - Từ năm 2025-2030:  Phấn đấu là nơi đáng tin cậy về chất lượng giáo dục,là địa chỉ ươm mầm những ước mơ làm chủ tương lai, nuôi dưỡng khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy và sáng tạo, thích ứng với thời đại mới để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Sứ mệnh: 

          Xây dựng môi trường học tập kỉ cương, nề nếp, chức lượng, phát huy tính tư duy, sáng tạo, tính đoàn kết, trung thực, thân ái, khát vọng vươn lên, biết ứng xử tốt với mọi tình huống trong cuộc sống tương lai.

3. Những giá trị cơ bản của nhà trường: 

Tạo dựng môi trường học tập Đoàn kết, trách nhiệm, thân thiện, hợp tác, sáng tạo, hiệu quả”.

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.

1.Mục tiêu chung:

        Tiếp tục xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn diện, có cơ sở vật chất - kỹ thuật tốt.

       Tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phấn đấu đạt danh hiệu trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 3-chuẩn Quốc gia mức độ 2.

        Nhà trường trở thành địa chỉ đáng tin cậy của cha mẹ hoc sinh và nhân dân địa phương. Góp phần vào công cuộc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài, xây dựng ý thức thị dân cho cư dân đô thị Bình Minh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn  2020 đến 2025:

+ Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên:

+ Tổng số CBGVNV dự kiến 36 người.

          Cán bộ quản lý: 100% cán bộ quản lý có trình độ đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị, có chứng chỉ quản lý giáo dục.

Giáo viên: Có 100% giáo viên đạt trình đại học; 100%  giáo viên có tay nghề chuyên môn khá – giỏi;

100% CBGVNV ứng dụng thành thạo CNTT phục vụ tốt cho công tác giáo dục, quản lý, giảng dạy.

+ Học sinh:

Quy mô: Lớp học: 12-15 lớp.

Học sinh: 477- 616.

Chất lượng giáo dục: Có 100% Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục vào học các trường THPT, các trường chuyên nghiệp, đào tạo nghề, các em  biết hình thành thói quen và phương pháp học tập độc lập, sáng tạo, kỹ năng tự chủ trong cuộc sống.

Học sinh học lực giỏi  20-30%, Học sinh học lực  khá 35-40%.

Học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện 14- 18 em / năm

Chất lượng hạnh kiểm:  99% hạnh kiểm khá, tốt.

Học sinh tốt nghiệp THCS  100%.

Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động đoàn đội và các hoạt động xã hội, từ thiện…

+ Kiểm định chất lượng giáo dục: Hoàn thành hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đăng ký đánh giá ngoài theo Thông tư 18/2018.

+ Cơ sở vật chất:

Tiếp tục sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện có,  tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư xây dựng một số phòng chức năng, phòng Truyền thống, nâng cấp tường rào phía bắc khuôn viên trường, láng nền sân trường, bổ sung sách tham khảo mua sắm thêm trang thiết bị dạy học mua sắm trang thiết bị dạy học cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Xây dựng thư viện được công nhận thư viện tiên tiến vào năm 2025.

- Giai đoạn  2025 đến 2030:

+ Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên:

+ Tổng số CBGVNV dự kiến 40 người. ( có tính 6-7 lớp dạy hai buổi / một ngày)

          Cán bộ quản lý có trình độ đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý giáo dục .

Giáo viên: Có 100% giáo viên đạt trình đại học; 100%  giáo viên có tay nghề chuyên môn khá – giỏi;

100% CBGVNV ứng dụng thành thạo CNTT phục vụ tốt cho công tác giáo dục, quản lý, giảng dạy.

+ Học sinh:

Quy mô: Lớp học: 13-16 lớp.

Học sinh: 500- 650.

Chất lượng giáo dục: Có 100% Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục thi vào học  các trường THPT, vào học các trường chuyên nghiệp, đào tạo nghề, các em  biết hình thành thói quen và phương pháp học tập độc lập, sáng tạo, kỹ năng tự chủ trong cuộc sống.

Học sinh học lực giỏi  25-30%, Học sinh học lực  khá 35-40%.

Học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện 15- 20 em / năm.

Chất lượng hạnh kiểm:  99% hạnh kiểm khá, tốt.

Học sinh tốt nghiệp THCS  100%.

Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động đoàn đội và các hoạt động xã hội, từ thiện.

+ Kiểm định chất lượng giáo dục:

 Xây dựng trường KĐCL mức 3- Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

+ Cơ sở vật chất:

Tiếp tục khai thác tốt cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện có, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng mới công trình vệ sinh, nhà đa năng, láng bê tông sân trường,.. đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời kỳ đổi mới.

IV.  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.

1.Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hóa:

Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động sinh hoạt, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống tốt, trở thành những ngưới công dân có ích.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn khá giỏi, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, thương yêu học sinh, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xứng đáng là tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo để học sinh noi theo.

          Người phụ trách: Lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục:

Khai thác có hiệu quả điều kiện cơ sở vật chất đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ đổi mới.

Người phụ trách:  Hiệu trưởng và kế toán và các nhân viên có liên quan.

          4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

          Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, xây dựng thư viện điện tử, trang bị các phần mềm về quản lý, sử dụng có hiệu quả trang Thông tin điện tử của nhà trường(Website), góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy và học.

          Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, Tổ quản trị mạng, nhóm cộng tác công nghệ thông tin.

          5.  Huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

Xây dựng nhà trường văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia phát triển nhà trường.

       - Nguồn tài chính

      + Ngân sách nhà nước: Thực hiện theo kế hoạch dự toán NS hàng năm;

      + Ngoài ngân sách: Từ nguồn tài trợ của các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, cá nhân và cha mẹ học sinh.

Người phụ trách: Lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

          6.  Xây dựng thương hiệu:

Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối vối nhà trường.

Xác lập tín nhiệm, thương hiệu đối với trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.

 

 

 

        V. TỔ CHỨC THEO DÕI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

  1. Triển khai, phổ biến kế hoạch: 

Kế hoạch được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

          2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược có thể điều chỉnh kế hoạch sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

          3. Quá trình thực hiện:

          Từ năm 2020 đến 2025: Tiếp tục đưa các hoạt động nhà trường đi vào nền nếp kỷ cương và hình thành những yếu tố mới tạo nên một nhà trường có chất lượng giáo dục tốt.

 Từ năm 2025 đến 2030: Xác lập thương hiệu TrườngTHCS Phan Đình Phùng là trường  có chất lượng giáo dục cao, đáp ứng được yêu cầu xã hội, mỗi học sinh được phát triển năng lực cá nhân và tư duy độc lập sáng tạo.

          (1) Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

          (2) Đối với  phó Hiệu trưởng: Căn cứ nhiệm vụ được phân công, tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

          (3) Đối với các Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chiến lược.

          (4) Đối với cá nhân, cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học, đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện kế hoạch cho những năm tiếp theo.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

             -Phòng GD-ĐT huyện(phê duyệt);

-UBND xã Bình Minh ( b/c);

- Niêm yết ( bảng thông báo);

- Website;

- Lưu VT.                                                                                                                               Trương Văn Dưỡng                  

                                                                

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN THĂNG BÌNH