Tân niên tân phúc tân tri kỷ Vạn lộc vạn tài vạn công danh

Tăng phúc tăng quyền tăng phú quý

Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa